GRATIS-VERZENDING bij een bestelling boven de €75.- !! / Vandaag besteld, binnen 1 tot 2 werkdagen in huis. / Veilig online betalen via je eigen bank.

Villkor

1. Tillämpning

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för alla erbjudanden från BARBARA-Clothing & Lifestyle och för alla avtal som ingås med BARBARA-Clothing & Lifestyle.

1.2 Utöver dessa allmänna villkor kan ytterligare villkor gälla för vissa tjänster och/eller produkter om det uttryckligen anges.

1.3 Bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor kan endast avvikas om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen och i så fall kommer övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor att fortsätta att gälla fullt ut.

1.4 Om Köparen även hänvisar till sina allmänna villkor, kommer dessa villkor inte att gälla om inte uttryckligen skriftligen godkänts av BARBARA-Clothing & Lifestyle.

1.5 Webbplatsen för BARBARA-Clothing & Lifestyle fokuserar uteslutande på den holländska och belgiska marknaden.

1.6 "Köpare" avser varje besökare på webbplatsen eller någon fysisk eller juridisk person som är eller kommer att stå i ett avtalsförhållande av något slag med BARBARA-Clothing & Lifestyle.

1.7 BARBARA-Clothing & Lifestyle förbehåller sig rätten att anpassa dessa villkor till de juridiska standarderna i Nederländerna.

1.8 Genom att använda webbplatsen för BARBARA-Clothing & Lifestyle och/eller göra en beställning, accepterar Köparen dessa Allmänna Villkor samt alla andra rättigheter och skyldigheter som anges på webbplatsen.

2. Erbjudanden och ingående av avtal.

2.1 Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. När det gäller erbjudanden via BARBARAs webbplats kommer detta att meddelas via telefon, fax eller e-post.

2.2 Ett personligt erbjudande gäller i 2 veckor, såvida inte annan löptid anges i BARBARA-Clothing & Lifestyles erbjudande.

2.3 Ett avtal ingås i det ögonblick då en orderbekräftelse har skickats till Köparen per e-post eller per post till den av Köparen angivna e-postadressen eller huvudadress.

2.4 Köparen och BARBARA-Clothing & Lifestyle kommer uttryckligen överens om att ett giltigt avtal ingås genom att använda elektroniska kommunikationsformer, så snart villkoren i artiklarna 2.1 och 2.3 har uppfyllts. Framför allt förringar inte avsaknaden av en vanlig signatur erbjudandets bindande kraft och dess accept. De elektroniska filerna för BARBARA-Clothing & Lifestyle kommer, i den mån lagen tillåter, att fungera som presumtion för bevis.

2.5 Information, bilder, kommunikationer som lämnas muntligt, per telefon eller via e-post och uttalanden om tillämplighet med avseende på alla erbjudanden och de viktigaste egenskaperna hos produkterna ges eller görs så exakt som möjligt. Anita Mode garanterar dock inte att alla erbjudanden och produkter är helt i enlighet med informationen eller tillämpligheten som tillhandahålls. Avvikelser kan i princip inte ge upphov till ersättning och/eller upplösning.

3. Priser.

3.1 Alla priser är uttryckta i euro, i enlighet med lagkraven i detta avseende, och inkluderar omsättningsskatt.

3.2 Specialerbjudanden är endast giltiga under den giltighetstid som anges i det erbjudandet. Denna lista är utskriven eller listad på webbplatsen relaterad till det specialerbjudandet. Dessa perioder sammanfaller alltid med varandra.

3.3 Köparen är skyldig det pris som BARBARA-Clothing & Lifestyle har meddelat den i sin bekräftelse i enlighet med artikel 2 i dessa villkor. Uppenbara (manipulations)fel i offerten, såsom uppenbara felaktigheter, kan även korrigeras av BARBARA-Clothing & Lifestyle efter avtalets ingående.

3.4 Leveranskostnader ingår inte i priset.

3.5 Vid retur av hela leveransen utan att ange anledning eller samråd tillkommer extra kostnader!

4. Betalning

4.1 Beställningar via internetsajten kan betalas på följande sätt: Ideal, Paypal, Bancontact, MasterCard och Kreditkort.

BARBARA-Clothing & Lifestyle kan utöka betalningsalternativen i framtiden. Andra betalningsalternativ kommer att göras kända via internetsajten eller via ett skriftligt meddelande från BARBARA-Clothing & Lifestyle.

4.2 I händelse av att en betalningsvillkor har överenskommits kommer Köparen att befinna sig i fallissemang vid utgången av denna frist.

Betalningsvillkor kan endast avtalas skriftligen under villkor som ska fastställas och överenskommas vid den tidpunkten.

4.3 Vid utebliven betalning eller försenad betalning kommer alltid tilläggskostnaderna att stå för köparen.

4.4 Köparen ska även stå för alla (extra) rättegångskostnader av vilken karaktär som helst som BARBARA-Clothing & Lifestyle har ådragit sig till följd av att köparen inte har uppfyllt sina (betalnings)skyldigheter.

att göra.

BARBARA-Clothing & Lifestyle har rätt att lösa avtalet med omedelbar verkan eller att avbryta (ytterligare) leverans tills Köparen fullt ut fullgjort sina betalningsförpliktelser, inklusive betalning av ränta och förfallna kostnader.

5. Leverans och leveranstid.

5.1 Beställningar kommer att levereras så snart som möjligt. I princip strävar BARBARA-Clothing & Lifestyle efter att skicka beställningar inom 1 arbetsdag. Nämnda leveranstid är endast en indikation och är aldrig en strikt deadline. BARBARA-Clothing & Lifestyle kan ange ytterligare information om leveranstider på webbplatsen eller på annat sätt meddela det skriftligen. Sådan information är endast vägledande. Den maximala leveranstiden är 30 dagar om inte annat avtalats. Om denna leveranstid inte är genomförbar kommer vi att informera dig. Du har då rätt att lösa upp avtalet. Redan inbetalda belopp kommer att krediteras så snart som möjligt, dock inom 30 dagar.

5.2 Om en produkt som är tillfälligt slut i lager beställs av Köparen, kommer det att anges när produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Förseningar kommer att meddelas Köparen via e-post eller telefon.

5.3 Leveranser sker på den adress som Köparen angett vid avtalets ingående.

5.4 Risken för förlust av eller skada på de produkter som är föremål för avtalet övergår till kunden vid den tidpunkt då de lagligen och/eller faktiskt levereras till kunden och därför står i kundens eller en parts makt auktoriserad av tredje part att utses av kunden.

5.5 Andra villkor kan gälla för leveranser utomlands.

6. Byte och ångerrätt

6.1 Köparen är skyldig att noggrant inspektera produkterna omedelbart efter mottagandet. Avtal med konsumentköpare där enbart elektronisk kommunikation används har konsumentköparen rätt att utöva ångerrätt utan påföljd och utan att ange skäl inom sju (7) arbetsdagar efter leverans av produkten/varorna i fråga.

6.2 Om konsumentköparen har utnyttjat ångerrätten enligt föregående stycke kommer BARBARA-Clothing & Lifestyle att säkerställa en återbetalning inom 30 dagar.

6.3 Varor som har rabatterats med en rabatt på 40 % eller mer kan inte returneras. Byte är möjligt inom den angivna perioden på 7 dagar.

7. Äganderättsförbehåll

7.1 Efter full betalning är produkten kundens egendom.

8. Garanti och ansvar

8.1 BARBARA-Clothing & Lifestyle garanterar att varorna som ska levereras uppfyller de vanliga krav och standarder som kan ställas för dem och är fria från eventuella defekter.

8.2 Inköpsbevis är garantibevis.

8.3 BARBARA är aldrig skyldig att betala någon ersättning till Köparen eller andra, såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från BARBARA-Clothing & Lifestyles sida BARBARA-Clothing & Lifestyle ansvarar aldrig för följd- eller handelsförlust, indirekt skada och förlust av omsättningen.

8.4 Om BARBARA-Clothing & Lifestyle, av någon anledning, är skyldig att ersätta någon skada, kommer ersättningen aldrig att överstiga ett belopp motsvarande fakturavärdet med avseende på den vara eller tjänst som orsakat skadan.

8.5 Utan att det påverkar bestämmelserna i denna artikel, kan det inte finnas någon garanti om slitage kan anses normalt och dessutom i följande fall:

- om ändringar har gjorts i eller på produkten, inklusive reparationer som inte har utförts med tillstånd från BARBARA-Clothing & Lifestyle eller tillverkaren; - om originalfakturan inte kan skickas, har ändrats eller gjorts oläslig;

- om defekter är resultatet av icke-destination eller felaktig användning;

- om skada orsakats av uppsåt, grov vårdslöshet eller vårdslöshet.

8.6 Köparen är skyldig att hålla BARBARA-Clothing & Lifestyle skadeslös mot alla anspråk som tredje part kan göra mot BARBARA-Clothing & Lifestyle med avseende på avtalet, i den mån lagen inte hindrar att relevant skada och kostnader bärs för att komma till köparen.

Köparen är skyldig att returnera produkten till BARBARA-Clothing & Lifestyle för att säkerställa en korrekt bedömning och reglering av garantianspråket. Om ett klagomål förklaras vara välgrundat är BARBARA-Clothing & Lifestyle förbundit sig att leverera en likvärdig produkt, om inte annat avtalats.

8.7 Utöver dessa garantibestämmelser förblir lagstadgade garantibestämmelser i kraft.

Eventuella arrangemang som erbjuds av företaget som garanti påverkar inte de rättigheter som konsumenten kan göra gällande mot företaget

med stöd av lagen och distansavtalet.

Eventuell garanti som lämnas av tillverkaren eller importören påverkar inte de rättigheter som konsumenten kan göra gällande mot företaget på grundval av lagen, distansavtalet och den garanti som företaget lämnar.

9. Force majeure

9.1 I händelse av force majeure är BARBARA-Clothing & Lifestyle inte skyldigt att fullgöra sina skyldigheter gentemot Köparen, eller så kommer skyldigheten att avbrytas under den tid som force majeure varar.

9.2 Med force majeure avses varje omständighet utanför dess kontroll, till följd av vilken fullgörandet av dess förpliktelser gentemot Köparen helt eller delvis förhindras. Dessa omständigheter inkluderar strejker, brand, affärsfel, strömavbrott, utebliven leverans eller försenad leverans av leverantörer eller andra engagerade tredje parter. Med force majeure avses även funktionsstörningar i ett (telekommunikations)nät eller anslutning eller använda kommunikationssystem och/eller att internetsidan inte är tillgänglig vid någon tidpunkt.

10. Immateriella rättigheter.

10.1 Köparen medger uttryckligen att alla immateriella rättigheter till visad information, tillkännagivanden eller andra uttryck med avseende på produkterna och/eller med avseende på internetsajten tillkommer BARBARA-Clothing & Lifestyle, dess leverantörer eller andra berättigade parter.

11. Personuppgifter.

11.1 BARBARA-Clothing & Lifestyle kommer endast att behandla Köparens data i enlighet med dess integritetspolicy. BARBARA-Clothing & Lifestyle följer tillämpliga integritetsregler och lagstiftning.

12. Tillämplig lag och behörig domstol.

12.1 Alla erbjudanden och avtal regleras uteslutande av holländsk lag.

13. Vänster

13.1 Webbplatsen BARBARA-Clothing & Lifestyle kan innehålla annonser från tredje part eller länkar till andra webbplatser. BARBARA-Clothing & Lifestyle har inget inflytande på integritetspolicyn för dessa tredje parter eller deras webbplatser och är inte ansvarig för den.

14. Dina rättigheter

14.1 Du kan alltid fråga BARBARA-Clothing & Lifestyle vilka uppgifter om dig som behandlas. Du kan skicka ett e-postmeddelande för detta. Du kan också be BARBARA-Clothing & Lifestyle per e-post att göra förbättringar, tillägg eller andra korrigeringar, som BARBARA-Clothing & Lifestyle kommer att behandla så snart som möjligt. Om du inte längre vill få information kan du meddela BARBARA-Clothing & Lifestyle detta. Information skickas endast om du har angett din e-postadress.

15. Copyright bild- och textmaterial

15.1 Det är inte tillåtet att kopiera, lagra, publicera, reproducera eller på annat sätt använda text och/eller bildmaterial utan skriftligt tillstånd. Vid överträdelse kommer ett juridiskt förfarande att följas.

 

Öppettider
Stängt på måndagar
Tisdag 10:00 - 17:00
Onsdag 10:00 - 17:00
Torsdag 10:00 - 17:00
Fredag ​​10:00 - 17:00
Lördag 10:00 - 17:00

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »